Osnovni članski paket EXTRA

CIJENA

za fizička lica: 20,00 KM

za pravna lica: 25,00 KM

 

Članska prava po ovom paketu član ostvaruje na osnovu KUPONA 1, KUPONA 2, KUPONA 3, KUPONA 4, KUPONA 5 i KUPONA 6 koje član dobija prilikom učlanjenja uz člansku kartu AMS RS.

 • Na osnovu KUPONA 1 član ima pravo na besplatan prevoz vozila u slučaju saobraćajne nezgode na području BiH i zemalja iz okruženja (Srbija, Hrvatska i Crna Gora), a koja obuhvata izlazak šlep službe na mjesto nezgode, prevoz oštećenog vozila do željene destinacije na području BiH ili zemalja iz okruženja (Srbija, Hrvatska i Crna Gora), te besplatan prevoz – povrat troškova prevoza člana i njegove porodice autobusom ili željeznicom od mjesta nezgode do mjesta prebivališta.
  Prava navedena KUPONOM 1 mogu se ostvariti pod sljedećim uslovima – da je vozilo oštećeno u saobraćajnoj nezgodi onesposobljeno za dalje kretanje na sopstveni pogon,da je saobraćajna nezgoda obavezno prijavljena policiji u skladu sa zakonomi uz kupon priložen zapisnik o izvršenom uviđaju.Da je član, radnik AMD ili policija, nezgodu prijavio Informativno-dispečerskom centru AMS RS na broj 1285, ili +387 51 341 285 radi dobijanja saglasnosti i organizovanja pomoći,da je u trenutku saobraćajne nezgode proteklo najmanje 48 časova od dana učlanjenja (samo za nove članove),da je član Zahtjev za povrat troškova prevoza i originale karata za prevoz lica autobusom ili željeznicom dostavio u AMS RS u roku od 30 dana od dana korištenja usluge,da vozač/član nije izazvao saobraćajnu nezgodu pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava,da je član popunio i potpisao izjavu štampanu na poleđini kupona.
 • Na osnovu KUPONA 2 član ima pravo na besplatan prevoz vozila u slučaju kvara na udaljenosti do 25 kilometara od Centra SPI AMS RS (50 kilometara besplatnog prevoza).
  Prava navedena KUPONOM 2 mogu se ostvariti pod sljedećim uslovima – da je vozilo usljed kvara onesposobljeno za dalje kretanje na sopstveni pogon ili se kvar ne može na licu mjesta otkloniti za najviše 60 minuta. Da je član, radnik AMD ili policija, kvar prijavio Informativno-dispečerskom centru AMS RS na broj 1285, radi dobijanja saglasnosti i organizovanja pomoći, da je u trenutku kvara, proteklo najmanje 48 časova od dana učlanjenja (samo za nove članove).
 • Na osnovu KUPONA 3 član ima pravo na prevoz vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode u BiH uz popust od 20%.
  Prava navedena KUPONOM 3 mogu se ostvariti pod sljedećim uslovima – da je vozilo usljed kvara ili saobraćajne nezgode onesposobljeno za dalje kretanje na sopstveni pogon. Da je član, radnik AMD ili policija, nesreću ili kvar prijavio Informativno-dispečerskom centru AMS RS na broj 1285, radi dobijanja saglasnosti i organizovanja pomoći i da je u trenutku nezgode ili kvara, proteklo najmanje 48 časova od dana učlanjenja (samo za nove članove).
 • Na osnovu KUPONA 4 član ima pravo na besplatnu pomoć na putu u slučaju kvara na vozilu, na teritoriji Republike Srpske.
  Na osnovu KUPONA 4 ostvaruju se sljedeća prava – izlazak radnika SPI službe sa SPI vozilom na mjesto kvara i rad radnika do najviše jednog norma časa. Ugrađeni materijal i rezervni dijelovi padaju na teret člana.
 • Na osnovu KUPONA 5 član ima pravo na besplatne usluge u radionicama Centara SPI u trajanju do najviše jednog norma časa.
  Ugrađeni materijal i rezervni dijelovi padaju na teret člana.
 • Na osnovu KUPONA 6 član ima pravo na besplatne usluge u radionicama Centara SPI u trajanju do najviše jednog norma časa.
  Ugrađeni materijal i rezervni dijelovi padaju na teret člana.

Svi članovi AMS RS dobijaju novu člansku kartu sa kojom mogu kupovati sve proizvode (osim M:tel dopuna i duvanskih proizvoda) na “Nestro petrol” benzinskim stanicama 3% JEFTINIJE.

Članska prava član AMS RS ostvaruje na osnovu KUPONA uz obavezno poštovanje sljedećeg:

 • Nosilac članstva je pravno lice ili fizička osoba odnosno član njegove uže porodice i sva prava se vežu uz osobu i vozilo člana AMS RS, kao korisnika usluga.
 • Član AMS RS ili član njegove uže porodice ostvaruje članska prava ili članske pogodnosti vezane uz “vozilo” ako u trenutku nastanka potrebe za uslugom upravlja motornim vozilom ili je putnik u vozilu i ako je u trenutku pružanja usluge na mjestu pružanja usluge. Izuzetno član ne mora biti na mjestu pružanja usluge ako mu je potrebna ljekarska pomoć ili iz drugih opravdanih razloga.
 • Članovi AMS RS organizovani su kroz auto moto društva i auto moto klubove.
 • Važnost  članskih prava prestaje GODINU DANA NAKON UČLANJENJA
 • Članovi uže porodice, u smislu korištenja određenih besplatnih prava, su supružnik i djeca, a pravo ostvaruju samo po osnovu vozila člana.
 • Član AMS RS može biti i osoba koja ne posjeduje sopstveno vozilo.
 • Novi član je lice koje se prvi put učlani ili lice koje je imalo prekid članstva duži od 30 dana.
 • Obaveza člana je da daje tačne podatke o sebi i članovima svoje porodice u slučajevima kada se to zahtjeva.
 • Vozilo, u smislu korišćenja pojedinih besplatnih prava na usluge, je vozilo (motocikl, putnički automobil, kombi vozilo do 9 sjedišta ili “motor home”) u vlasništvu člana, odnosno vozilo kojim se u trenutku nezgode prevozio član AMS RS.
 • Manja materijalna šteta je šteta u saobraćajnoj nezgodi nastala na vozilu na kojem nisu oštećeni vitalni dijelovi i sklopovi i koje može samostalno da se kreće na putu;
 • Saobraćajna nezgoda je događaj na putu ili koji je počeo na putu, u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više lica poginulo ili povrijeđeno ili je nastala materijalna šteta;
 • Učesnik u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko izgubio život ili bio povrijeđen, ili je nastala veća materijalna šteta dužan je da:
 1. ostane na mjestu saobraćajne nezgode, s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći licima povrijeđenim u saobraćajnoj nezgodi, ili ako mu je samom potrebna ljekarska pomoć;
 2. preduzme sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobraćajne nezgode, omogući normalno odvijanje saobraćaja i nastoji da se ne mijenja stanje na mjestu nezgode i sačuvaju postojeći tragovi pod uslovom da preduzimanje tih mjera ne ugrožava bezbjednost saobraćaja;
 3. obavijesti najbližu policijsku stanicu o saobraćajnoj nezgodi i vrati se na mjesto saobraćajne nezgode te sačeka dolazak službenog lica koje obavlja uviđaj.
 • Policija i druga ovlašćena lica dužni su da izađu na mjesto saobraćajne nezgode u kojoj ima poginulih ili povrijeđenih lica ili je nastala veća materijalna šteta, obave fotografisanje mjesta nezgode, naprave zapisnik o uviđaju i obave druge potrebne radnje, u skladu sa ZOBS BiH.
 • Vozač učesnik u saobaćajnoj nezgodi obavezan je da prijavi i saobraćajnu nezgodu s manjom materijalnom štetom, ako je šteta nastala drugom licu odnosno njegovom vozilu ili na drugoj stvari.
 • Poslije saobraćajne nezgode u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta, vozači su dužni da odmah uklone vozila s kolovoza i da razmijene lične podatke, te popune i potpišu obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi. Vozači ne smiju napustiti mejsto saobraćajne nezgode prije nego što popune i potpišu izvještaj i razmijene podatke iz ovog stava.
 • Nadležni organ unutrašnjih poslova dužan je da izađe na mjesto saobraćajne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta ako to zahtijeva jedan od učesnika u saobraćajnoj nezgodi.
 • Član ovlašćuje AMS RS da naplati troškove prevoza vozila i putnika u vozilu od osiguravajućih organizacija za osigurane slučajeve koji su pokriveni pojedinim garantovanim članskim pravima.

Prava članova AMS RS važe za teritorije navedene u članskim pravima.

Usluge se realizuju isključivo pozivom Informativno-dispečerskog centra AMS RS na broj 1285 ili +387 51 34 1285 od strane člana, radnika AMD ili policije.

Postupak ostvarivanja članskih prava provešće se u skladu sa Uputstvom o radu Službe pomoć-informacije AMS RS.

Članu koji se obratio Informativno-dispečerskom centru AMS RS radi ostvarivanja članskih prava na besplatnu uslugu i kome iz bilo kojeg razloga nije pružena garantovana usluga ili mu je ista naplaćena od strane pružaoca usluge iz sistema AMS RS, ima pravo na naknadu štete od strane AMS RS, prema usvojenom cjenovniku za konkretnu uslugu koja mu je uskraćena ili naplaćena, uz podnošenje pismenog zahtjeva sa opisom konkretnog slučaja i dokaza da je izvršio legalno plaćanje garantovanih besplatnih usluga, te da je u postupku zahtjeva za uslugom ispoštovao sve zahtjeve navedene u Uslovima za ostvarivanje članskih prava.

Članske povlastice za NOVE ČLANOVE koje se odnose na prevoz vozila, kao i na prevoz člana i putnika u vozilu u slučaju saobraćajne nezgode mogu se koristiti po isteku 48 sati od momenta učlanjenja, dok se ostale članske povlastice mogu realizovati neposredno nakon učlanjenja.

Članske povlastice koje se odnose na prevoz vozila mogu se ostvariti samo pod uslovom da je saobraćajna nezgoda prijavljena nadležnoj policijskoj stanici u skladu sa ZOBS BiH i uz kupon priložen zapisnik o izvršenom uviđaju.

Penzioneri, invalidna lica i redovni studenti vlasnici motornih vozila imaju popust od 10 % na Auto turing pomoć u BiH i inostranstvu.

Pravna lica koja učlanjuju 5 do 20 vozila imaju pravo na popust od 10%, a pravna lica koja učlanjuju više od 20 vozila imaju pravo na popust od 20 %.